Hoe lever ik documenten in één keer goed aan?

Ons doel is om samen met jou de beste hypotheek voor je te kiezen. En ook willen we jouw hypotheekaanvraag zo snel mogelijk rond hebben. Je kunt er zelf voor zorgen dat alle benodigde documenten meteen op de juiste manier worden aangeleverd. Wij spannen ons hierna tot het uiterste in om je hypotheekaanvraag snel en efficiënt te laten verlopen. Op deze pagina vind je uitleg over de documenten en tips om deze in één keer goed aan te leveren.

Aanleveren via MijnViisi

Niet alle documenten zijn altijd nodig voor je hypotheekaanvraag; in MijnViisi is een op maat gemaakt overzicht van de benodigde documenten voor je samengesteld. MijnViisi is een beveiligde en persoonlijke online omgeving om documenten te verzamelen en met ons te delen. Verder kun je hier tijdens het hypotheekproces de status volgen.

Alleen pdf-bestanden

Vrijwel alle geldverstrekkers accepteren alleen pdf-bestanden. Je kunt zelf eenvoudig allerlei bestandstypes zoals foto’s en Office-documenten omzetten naar pdf. Ook kun je eenvoudig pdf’s bewerken, samenvoegen en roteren. Via Ilovepdf of Smallpdf kun je online allerlei bewerkingen doen. Lees ook hun privacy policy (Ilovepdf en Smallpdf). Wil je liever offline de bewerkingen uitvoeren? Lees hier een aantal tips.

Je hypotheekaanvraag verloopt het snelst als je de documenten direct op de juiste manier aanlevert:

 • de documenten staan rechtop en hoeven niet gedraaid te worden
 • de nummering van pagina’s sluit op elkaar aan
 • de documenten worden bij voorkeur schriftelijk ondertekend, niet iedere geldverstrekker staat digitale handtekeningen toe
 • neem per document onderstaande tips goed door

Zelf samenvoegen

Wil je meerdere documenten onder 1 item uploaden, voeg deze dan eerst samen tot 1 document. Vragen wij je in de toelichting van een afgekeurd document om een aanvulling? Voeg het aanvullende document dan zelf eerst samen met eerder aangeleverde document(en).

Aangifte inkomstenbelasting

Op Mijn Belastingdienst kun je online de aangifte inzien en opslaan. Nadat je bent ingelogd met DigiD kun je de aangifte opslaan als pdf. Ben je ondernemer? Dan kun je de aangifte opvragen bij je accountant of belastingadviseur.

Bekijk de uitleg Aangifte Inkomstenbelasting

Waar kan ik op letten?

 • Heb je de gehele aangifte opgeslagen en niet alleen een overzicht van de berekening?
 • Ben je ondernemer? Let er dan op dat je de aangifte van de Belastingdienst aanlevert en niet de “toelichting inkomen” van je accountant.

Akte van verdeling

Dit document is benodigd als jullie uit elkaar gaan en een van de partners het huis overneemt. De vertrekkende partner wordt dan ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld.

Waarom is dit nodig?

Als na relatiebeëindiging één van de partners in de woning wil blijven wonen, dan moet het huis aan die partner toebedeeld worden. Wettelijk gezien is daarvoor een notariële akte vereist, omdat het om een onroerende zaak gaat. Deze (concept) akte van verdeling zal dan ook altijd worden opgevraagd door een geldverstrekker bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

Arbeidscontract

In het arbeidscontract staan alle afspraken tussen werkgever en werknemer vermeld. Dit document is niet hetzelfde als de werkgeversverklaring.

Waarom is dit nodig?

Geldverstrekkers vragen het arbeidscontract soms op voor extra zekerheid in aanvulling op een werkgeversverklaring. Ook geeft het document meer inzage in onderlinge afspraken en opbouw van het salaris. Dit kan nodig zijn als je nog relatief kort in dienst bent of een expat bent.

Bankafschrift / printscreen bankrekening

Bankafschrift / printscreen bankrekening is benodigd voor het aantonen van het incassonummer waarvan de hypotheeklasten worden geïncasseerd. Het is niet nodig alle af- en bijschrijvingen van een gehele maand te uploaden. Graag alleen de eerste pagina van het gedownloade overzicht uploaden. Meer informatie is niet nodig.

Via internetbankieren kan je een printscreen maken of een digitaal afschrift downloaden. Hier vind je een stappenplan voor het downloaden van afschriften bij ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank. Sla het document op als pdf-bestand.

Waar kan ik op letten bij mijn bankafschrift / printscreen bankrekening?

 • Zijn de volgende gegevens te zien op het afschrift?
  • naam rekeninghouder (bij en/of-rekening beide namen)
  • saldo
  • rekeningnummer (IBAN)
  • recente datum (niet ouder dan twee maanden)
 • Zijn er geen wijzigingen aangebracht (zoals zwart maken of doorhalen)?
 • Heb je het bankafschrift nodig als bijlage bij een schenkings- of leenovereenkomst? Let er dan op dat de afschrijving van het geschonken of geleende bedrag te zien is.

Voorbeeld schermafdruk bankafschrift

DUO-studieschuld

Upload een uitgebreid schuldoverzicht DUO-studieschuld. Deze kan je opvragen via de DUO site.  Vraag het verzoek aan via het e-mailadres dat bekend is bij DUO.

Graag het schuldoverzicht rechtstreeks bij DUO opvragen zoals hierboven beschreven. Dit overzicht wordt door alle partijen geaccepteerd. Je kan zelf ook inloggen bij DUO als je jouw gegevens wil inzien. Deze overzichten worden echter niet meer altijd geaccepteerd. Via deze link vind je de instructie.

Formulier aanvullende voorzieningen werkgever

Dit formulier kun je laten invullen door je werkgever. Je werkgever geeft hierop aan of er collectieve voorzieningen zijn getroffen voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Waarom is dit nodig?

Met de informatie op dit formulier kan je adviseur je tijdens het adviesgesprek een goede analyse geven van de betaalbaarheid van je hypotheek bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Op basis daarvan kun je weloverwogen besluiten deze financiële gevolgen wel of niet te accepteren.

Download formulier aanvullende voorzieningen werkgever

Jaarstukken onderneming

De jaarrekening wordt normaal gesproken opgemaakt door een accountant of administrateur. Alleen in uitzonderingssituaties kan er gebruik gemaakt worden van een eigen administratie. Overleg met je adviseur als dat het geval is.

Waar kan ik op letten bij mijn jaarstukken?

In de jaarcijfers zitten de volgende gegevens:

 • winst- en verliesrekening
 • balans en balansvergelijking met het vorige boekjaar
 • toelichting op de jaarcijfers

Legitimatie

Als legitimatiebewijs is een paspoort of identiteitskaart benodigd.

Waar kan ik op letten bij mijn legitimatie?

 • Heb je een een kleurenscan gemaakt?
 • Is zowel de voor- als de achterkant volledig, dus met zichtbare randen, ingescand?
 • Is het legitimatiebewijs nog geldig?
 • Wanneer je een scan van het paspoort maakt, zorg er dan voor dat je het paspoort openvouwt. De bovenliggend pagina dient ook in zijn geheel zichtbaar te zijn.

Voorbeeld legitimatiebewijs

Overzicht BKR-registraties

Bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) kun je kosteloos opvragen welke kredieten er op jouw naam geregistreerd staan.

Waarom is dit nodig?

Ieder krediet beperkt je leencapaciteit. Dit kan een lening zijn, maar ook een creditcard of de mogelijkheid om rood te staan op je betaalrekening. Het maakt hierbij niet uit of je momenteel gebruik maakt van een krediet. Om een overzicht te krijgen van je kredietstatus doet de geldverstrekker altijd een BKR-toets bij een hypotheekaanvraag.

Wanneer hoef je dit niet zelf op te vragen?

Je gaat aanzienlijk minder lenen dan op basis van je inkomen mogelijk is. Verder weet je zeker dat je nooit te maken hebt gehad met betalingsachterstanden.

Stappenplan BKR-registraties opvragen

Waar kan ik op letten bij mijn BKR-registraties?

 • Staat de naam van degene die de schuld heeft, vermeld?
 • Staat de hoogte van de schuld vermeld?
 • Staat het soort krediet vermeld?

Overzicht feitelijk arbeidsverleden

Via dit document van het UWV kun je je arbeidsverleden opvragen. In de link staat een uitgebreide omschrijving hoe het document gedownload kan worden. Let op, upload altijd het origineel gedownloade bestand en print het overzicht niet zelf naar PDF.

Waarom is dit nodig?

Het UWV houdt van werknemers het arbeidsverleden bij. Hoe meer jaren je hebt gewerkt, hoe langer er recht bestaat op een uitkering uit de werknemersverzekeringen, zoals de Werkloosheidswet (WW) of de wet Werk & Inkomen uit Arbeidsvermogen (WIA). Deze informatie is voor ons van belang om een goede inschatting van jouw financiële situatie (nu en in de toekomst) te kunnen maken.

Bij steeds meer geldverstrekkers is het ook mogelijk om via het UWV-verzekeringsbericht een inkomen vast te stellen wat gebruikt kan worden voor de hypotheekaanvraag.

Stappenplan arbeidsverleden opvragen

Waar kan ik op letten bij mijn overzicht feitelijk arbeidsverleden?

 • Zijn in ieder geval de laatste vijf jaren van het arbeidsverleden weergegeven?
 • Download het arbeidsverleden zonder jouw BSN-nummer, vanwege jouw recht op privacy
 • Let op: als je het UWV verzekeringsbericht downloadt, verander de naam niet en upload het bericht rechtstreeks uit de downloadmap in MijnViisi

Pensioenoverzicht

Via de website mijnpensioenoverzicht.nl kun je inloggen met DigiD. Klip op de knop hieronder voor een gedetailleerde uitleg van het aanleveren van het pensioenoverzicht.

Stappenplan pensioenoverzicht

Waar kan ik op letten bij mijn pensioenoverzicht?

 • Zijn de volgende gegevens zichtbaar?
  • de namen van de pensioenuitvoerders
  • de hoogte van het nabestaandenpensioen
 • Maak je gebruik van de VUT-regeling? Voeg dan ook de VUT-opgave toe.

Salarisstrook

Voor het aanvragen van je hypotheek hebben we een salarisstrook nodig, als bewijs van inkomen.

Waar kan ik op letten bij mijn salarisstrook?

 • Is de salarisstrook niet ouder dan twee maanden?
 • Staat op de salarisstrook het bankrekeningnummer vermeld waarop het salaris wordt gestort?
 • Licht je adviseur in als er sprake is van…
  • ouderschapsverlof
  • bonus
  • recente loonsverhoging
  • dienstverband van korter dan zes maanden
  • kasbetaling

Voorbeeld Salarisstrook

Schenkings- of leenovereenkomst

Hier kun je een modelformulier voor deze overeenkomst downloaden. Jouw adviseur kan je verder helpen met de inhoud van dit document.

Daarnaast is het nodig om ook een kopie van het legitimatiebewijs en een bankafschrift van de schenker(s) of lener(s) aan te leveren.

Waar kan ik op letten bij mijn schenkings- of leenovereenkomst?

 • Zijn op de overeenkomst de volgende gegevens te zien?
  • de schenkingsdatum of ingangsdatum van de lening
  • de namen van betrokkenen
  • het geschonken of geleende bedrag
  • het rentepercentage en de looptijd (in het geval van een lening)
 • Is de overeenkomst ondertekend door alle betrokkenen?

Specificatie meerwerk / verbouwingsspecificatie

Een modelformulier voor de verbouwingsspecificatie vind je hier. Het gaat hierbij om een inschatting van de kosten van een verbouwing of het meerwerk, niet om de exacte bedragen.

Modelformulier verbouwingsspecificatie

Waar kan ik op letten bij mijn specificatie meerwerk / verbouwingsspecificatie?

 • Zijn de kosten gespecificeerd onder de juiste omschrijving en niet onder ‘anders’?
 • Is de specificatie volledig ingevuld?
 • Is de specificatie ondertekend door alle aanvragers?
 • Let op, kruis alleen een het veld verwijzend naar “1” aan wanneer de werkzaamheid volledig zelf wordt uitgevoerd. Bij (gedeeltelijke) uitbesteding aan derden graag het veld blanco laten.

Taxatierapport

Je kunt via Viisi een taxatie aanvragen. De taxatie wordt altijd uitgevoerd door een lokale taxateur uit de omgeving. Je wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang en ontvangt het digitale taxatierapport. Viisi controleert het rapport op de belangrijkste punten, zodat we eventuele aandachtspunten snel kunnen aanpakken. Overigens wordt de getaxeerde waarde door de taxateur zelf bepaald, naar eigen onafhankelijk inzicht.

Lees hier meer over het belang van het taxatierapport voor de hypotheekaanvraag.

Waar kan ik op letten bij mijn taxatierapport?

 • Indien je het taxatierapport niet via ons aanvraagt en het document uploadt in MijnViisi, zorg er dan voor dat je het rapport inclusief bijlagen uploadt.

Werkgeversverklaring

Een modelformulier voor de werkgeversverklaring vind je hier. Dit kun je laten invullen door je werkgever. Het is niet verstandig om er zelf informatie bij te schrijven.

Waarom is dit nodig?

De geldverstrekker heeft een werkgeversverklaring nodig om te beoordelen of de gewenste lening past op je inkomen en om te zien wat voor dienstverband je hebt. Ook als je een contract voor onbepaalde tijd hebt, is een werkgeversverklaring benodigd. In de werkgeversverklaring staat namelijk recentere en andere informatie dan in je arbeidscontract (bijvoorbeeld je huidige salaris en of je schulden hebt bij je werkgever).

Voorbeeld werkgeversverklaring

Waar kan ik op letten bij mijn werkgeversverklaring?

 • Is alles ingevuld of aangevinkt en niets vergeten?
 • Is de verklaring voorzien van een handtekening en naam van de contactpersoon?
 • Is de verklaring zonder correcties ingevuld door één persoon, met één kleur pen?
 • Is de verklaring niet ouder dan 2 maanden?
 • Als er sprake is van een intentieverklaring, is die dan ook voorzien van een extra handtekening en stempel?

Schuldrestopgave bestaande hypotheek

Via de online omgeving van je huidige geldverstrekker zou je gemakkelijk een overzicht kunnen downloaden of een schermprint kunnen maken van je huidige hypotheekschuld.

Waarom is dit nodig?

Het document is onder andere nodig om aan te tonen of je voldoende overwaarde hebt om een overbruggingshypotheek te vestigen of om aan te tonen dat er geen restantschuld ontstaat bij verkoop van de huidige woning.

Waar kan ik op letten?

Zorg dat de schuldrestopgave voorzien is van:

 1. volledige datum inclusief jaartal (niet ouder dan twee maanden)
 2. de hoogte van de schuld
 3. jullie namen
 4. het leningnummer

Uitdraai informatie Basisregistratie Personen (BRP)

Om een BRP te downloaden, volg je de volgende stappen:

 1. Log in op www.mijnoverheid.nl met uw DigiD
 2. Selecteer Identiteit – Bekijk persoonsgegevens
 3. Daar vindt u al uw gegevens uit de Basisregistatie Personen (BRP)
 4. Maak een screenshot van de identiteitsgegevens en de adresgegevens en sla op als pdf
 5. Upload het PDF bestand in jouw MijnViisi omgeving

Andere vragen over je documenten?

Heb je andere vragen over de inhoud van je documenten of het aanleveren hiervan? Neem dan gerust contact op met je adviseur, die helpt je graag verder.

Deel dit artikel: