Als je (tijdelijk) arbeidsongeschikt wordt, dan heeft dit vaak een flinke impact op je inkomen. Vanuit de overheid krijg je (afhankelijk van je situatie) een uitkering. Mogelijk heb je daarnaast nog inkomen uit loondienst. En misschien heeft je werkgever ook een aanvullende voorziening geregeld, waarmee je inkomen verder wordt aangevuld. In dit artikel gaan we in op de verschillende voorzieningen die de werkgever voor jou geregeld kan hebben. 

Waarom aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid?

Sommige werkgevers kiezen ervoor om aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid te treffen. Bijvoorbeeld omdat ze goede secundaire arbeidsvoorwaarden willen creëren voor de werknemers of omdat er bepaalde (financiële) verplichtingen voor hen voortvloeien uit de CAO of de arbeidsovereenkomst.

Die voorzieningen kunnen per werkgever behoorlijk verschillen. Zo zien we vaak bij start-ups of kleinere werkgevers dat er geen aanvullende voorzieningen zijn getroffen.

Inkomen in de eerste 2 jaar van ziekte

Daarnaast is het ook goed om te bekijken hoe je werkgever omgaat met de doorbetaling van je loon in de eerste 2 jaar van ziekte. Vanuit de overheid zijn werkgevers verplicht bij ziekte tenminste 70% van het loon door te betalen. Hierbij hoeft de werkgever maximaal 70% van het maximum dagloon te betalen. Het maximum dagloon is voor 2024 vastgesteld op ca. € 274,44. In het eerste ziektejaar moet ten minste het minimumloon betaald worden.

Werkgevers kunnen zelf in de secundaire arbeidsvoorwaarden of CAO wel ruimere normen aanhouden. Zo zien we vaak dat in het eerste ziektejaar het loon volledig wordt doorbetaald (ook als dit boven het maximumdagloon ligt) en dat er in het tweede jaar 70% van het loon wordt doorbetaald.

Inkomen na 2 jaar van ziekte

Na 2 jaar ziekte komt er een keuring vanuit het UWV.  Als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan kom je in de WIA terecht. Op dat moment komen de overheidsuitkeringen en de eventuele aanvullende voorzieningen vanuit de werkgever om de hoek kijken.

In dit artikel gaan we verder in op de volgende verzekeringen:

  1. WGA-hiaatverzekering
  2. WIA-excedentverzekering
  3. WIA-vaste bedragenverzekering
  4. WIA-bodemverzekering

WGA-hiaatverzekering

De WGA-hiaatverzekering kan voorzien in een aanvulling op je inkomen wanneer je ten minste 35% arbeidsongeschikt bent. Er zijn 2 varianten: en basisverzekering en een uitgebreide verzekering.

1. WGA-hiaat basis verzekering

De basisvariant van de WGA-hiaatverzekering zorgt voor een inkomensaanvulling wanneer je niet ten minste 50% van je restverdiencapaciteit benut en dus niet in aanmerking komt voor een loonaanvullingsuitkering vanuit de WIA. Zonder benutting van ten minste de helft van je restverdiencapaciteit krijg je een vervolguitkering. Dit is een bepaald percentage van het minimumloon.

De WGA-hiaat basisverzekering vult het inkomen uit de vervolguitkering aan tot 70% van het arbeidsongeschiktheidspercentage van het oude loon. Ook hier ligt er een begrenzing op het maximum dagloon.

Rekenvoorbeeld WGA-hiaat basis verzekering

Stel, voor arbeidsongeschiktheid had je een inkomen van € 40.000. Je raakt voor 50% arbeidsongeschikt en hebt geen inkomen meer uit loondienst. Dan kom je uiteindelijk terecht bij de vervolguitkering. Deze uitkering is een bepaald percentage van het minimumloon (afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid) en komt in deze situatie neer op ca. € 7.000.

Wanneer er vanuit de werkgever een WGA-hiaat basisverzekering is, wordt het inkomen aangevuld tot € 14.000 (70% van 50% van € 40.000). Vanuit de WGA-hiaat basisverzekering volgt dus een aanvullende uitkering van € 7.000, zodat het totale inkomen op € 14.000 uitkomt.

2. WGA-hiaat uitgebreid verzekering

De uitgebreide variant van de WGA-hiaatverzekering zorgt voor een stuk meer inkomenszekerheid dan de basisvariant. Met de uitgebreide WGA-hiaatverzekering zal het inkomen uit de vervolguitkering of loonaanvullingsuitkering worden aangevuld tot 70% van het oude loon.

De uitkering van de verzekering is begrensd op 70% van het maximum dagloon van € 274,44. De WGA-hiaat uitgebreid verzekering zorgt dus ook voor een forse aanvulling op het inkomen wanneer de restverdiencapaciteit niet voor tenminste 50% benut wordt. Om dit te illustreren, pakken we weer hetzelfde voorbeeld erbij:

Rekenvoorbeeld WGA-hiaat uitgebreid verzekering

Stel, voor arbeidsongeschiktheid had je een inkomen van € 40.000. Je raakt voor 50% arbeidsongeschikt en hebt geen inkomen meer uit loondienst. Je komt uiteindelijk terecht bij de vervolguitkering. Deze uitkering is een bepaald percentage van het minimumloon (afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid) en komt in deze situatie neer op ca. € 7.000.

Wanneer er vanuit de werkgever een WGA-hiaat uitgebreid verzekering is, dan wordt het inkomen aangevuld tot € 28.000 (70% van € 40.000). Vanuit de WGA-hiaat uitgebreid verzekering volgt dus een aanvullende uitkering van € 21.000, zodat het totale inkomen op € 28.000 uitkomt.

Ter illustratie hebben we hieronder de inkomstenterugval bij arbeidsongeschiktheid onder elkaar gezet; zonder aanvullende voorzieningen en met een WGA-hiaatverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder WGA
Arbeidsongeschiktheidsverzekering mt WGA

* Ervan uitgaande dat de werkgever in jaar 1 van ziekte het loon 100% doorbetaald en in jaar 2 voor 70% – dit kan in de praktijk anders liggen
** Uitkeringsduur is afhankelijk van het arbeidsverleden (bij arbeidsongeschiktheid voor 2016 is de maximale uitkeringsduur 38 maanden)
*** Bij herstel zal de uitkering stoppen, wanneer meer dan 50% van de restverdiencapaciteit wordt benut krijg je de loonaanvullingsuitkering

WIA-excedentverzekering

Het kan uiteraard voorkomen dat je inkomen (aanzienlijk) hoger ligt dan het maximum dagloon van € 274,44, het bedrag waar veel van de uitkeringen en inkomensaanvullingen op begrensd zijn. Als dat het geval is, kun je bij arbeidsongeschiktheid een zeer forse inkomensterugval doormaken. Om het inkomensverlies bij hoge inkomens wat beter op te vangen, kan een werkgever een WIA-excedentverzekering afsluiten.

Met een WIA-excedentverzekering wordt het inkomen aangevuld tot bijvoorbeeld 70% van het daadwerkelijke loon. Het is aan de werkgever (en de afspraken die zij met de verzekeraar hebben gemaakt) om een dekkingspercentage te bepalen, zo kan er ook voor gekozen worden om aan te vullen tot 75% of 80% van het inkomen.

WIA-vaste bedragen verzekering

Deze verzekering keert een vastgesteld bedrag of percentage van het loon uit wanneer iemand meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt.

Wanneer het gaat om een vastgesteld percentage van het loon, dan is het van de werkgever afhankelijk of het loon is begrensd op het maximum dagloon van € 274,44, of dat dit van toepassing is op het gehele loon.

Bij de aanvulling wordt wel gekeken in welke mate iemand arbeidsongeschikt is. Raak je volledig arbeidsongeschikt, dan krijg je het volledige bedrag of percentage. Ben je voor 50% arbeidsongeschikt, dan krijg je vaak zo’n 50% van het bedrag of percentage.

WIA-bodemverzekering

De WIA-bodemverzekering is eigenlijk een vreemde eend in de bijt, omdat deze verzekering kan voorzien in een aanvulling op je inkomen wanneer je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent en dus niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. In die situatie ga je vaak met je werkgever op zoek naar passend werk binnen de organisatie, en dan kan de uitkomst zijn dat je inkomen daalt.

Met een WIA-bodemverzekering wordt het verschil tussen je oude loon en je nieuwe loon (grotendeels) opgevangen gedurende een bepaald aantal jaar. Na afloop van de verzekeringsduur stopt de verzekering. De verzekeringsperiode is doorgaans voor de meeste werknemers lang genoeg om zich aan te passen aan de nieuwe financiële situatie.

Arbeidsongeschiktheid en je hypotheek

Ter voorbereiding op het hypotheekgesprek zullen we je vragen dit formulier door de werkgever in te laten vullen. Zo kunnen we een inschatting maken van de mogelijke tekorten bij arbeidsongeschiktheid, waarbij ook rekening wordt gehouden met eventuele aanvullende voorzieningen vanuit de werkgever.

Let op: de aanvullende voorzieningen kunnen per werkgever aanzienlijk verschillen. Mocht je van baan wisselen, dan is het altijd goed om te kijken wat dit voor jou betekent. Ben je dan nog wel voldoende beschermd tegen tegen dit risico?

Advies over je aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid

Naast de voorzieningen vanuit de overheid en de werkgever, is het uiteraard ook mogelijk om zelf aanvullende verzekeringen af te sluiten die het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid (deels) kunnen opvangen.

Onze adviseurs helpen je graag met het uitzoeken van een aanvullende verzekering met passende voorwaarden. Bij Viisi is het afsluiten van een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid zelfs inbegrepen bij je hypotheekadvies wanneer je in loondienst bent. Je betaalt dan dus niets extra’s. Neem contact op met je eigen adviseur of maak hieronder een afspraak.

Maak direct een afspraak

Deel dit artikel: