Elk jaar zitten we erop te wachten: wat stelt het kabinet voor belasting- en andere maatregelen voor en welke invloed kan dat hebben op onze klanten en de rest van Nederland. Volgens de geruchten vooraf zou er dit jaar veel aangekondigd worden over de woningmarkt. Uiteindelijk hebben we niets meer vernomen van het gerucht dat de overdrachtsbelasting voor starters zou worden afgeschaft maar toch zijn er voor de woningmarkt en de belastingen interessante maatregelen aangekondigd. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen voor onze klanten én de mogelijke consequenties en nuances daarbij op een rij.

Prinsjesdag 2019

Woningmarkt

Helaas (voor starters) dus geen afschaffing van de overdrachtsbelasting of andere maatregelen die je direct kunnen helpen als je een woning koopt. Maar tóch gaat er wel wat gebeuren:

 • Er wordt € 1 miljard gereserveerd voor het bouwen van betaalbare woningen en de bijbehorende infrastructuur
 • Het bouwen van nieuwbouwwoningen door bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties wordt gestimuleerd door een korting op de verhuurdersheffing
 • Het bouwen van tijdelijke woningen wordt aangemoedigd door partijen tijdelijk vrij te stellen van verhuurdersheffing

Beide regelingen zijn alleen van toepassing in gebieden waar er een tekort aan woningen is.*

De verhuurdersheffing is in 2013 ingevoerd als maatregel om de overheidsinkomsten te verhogen. Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen in bezit hebben, moeten een percentage van de WOZ-waarde als belasting betalen. Op dit moment levert dit de schatkist €1,7 miljard op. Hiervan wordt nu 12 jaar lang €100 miljoen per jaar teruggegeven. De totaal af te dragen belasting zal verder nog wel stijgen, omdat deze gekoppeld is aan de WOZ-waarde van de woningen. Dus of verhuurders echt iets merken van deze korting is de vraag. Als de WOZ-waarde met 1/17e stijgt en de verhuurder krijgt 1/17e terug, dan levert een snelle analyse de conclusie dat de verhuurder alleen de huurverhoging extra beschikbaar heeft om te investeren.

Het beoogde effect van deze maatregelen is natuurlijk dat er meer gebouwd zal gaan worden. Als dat inderdaad gebeurt, dan neemt het aanbod aan woningen toe en hopelijk verlicht dat de druk op prijsstijging.

*Welke gemeenten zijn dit? Vind het in Bijlage 2 van het Belastingplan 2020.

En hoe is dit lijstje tot stand gekomen? Dat lees je in de Memorie van toelichting op pagina 27: “Het gaat om de 10 COROP-gebieden (van de 40) met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van woningen. Het betreft de gehele provincie Utrecht, het oosten van Noord-Brabant, in Gelderland de Betuwe en de Veluwe, een groot deel van het midden en zuiden van Noord-Holland, en in Zuid-Holland, Leiden en de Bollenstreek. Als schaarstegebied worden verder gezien de gemeenten die niet onder voornoemde opsomming vallen, maar wel deel uitmaken van een regio waar het Rijk een zogenoemde woondeal (bestuurlijke afspraken over onder andere versnelling van de woningbouw) mee heeft gesloten.” Dat laatste betekent dat Zuidelijke Randstad (Rotterdam e.o.), Eindhoven en Groningen er ook onder vallen.

Belastingstelsel

Inkomstenbelasting

De afgelopen jaren werden wijzigingen in het belastingstelsel vaak heel geleidelijk of een beetje verstopt ingevoerd, zodat eigenlijk niemand het merkte en zich er druk om maakte. Dat is dit jaar anders. Misschien heeft het er ook mee te maken dat de belastingen nu verlaagd worden en niet verhoogd. In de inkomstenbelasting zijn de belangrijkste wijzigingen dus dat de belasting verlaagd wordt én dat het eenvoudiger wordt. Er komen per 2020 (was gepland voor 2021) nog maar twee schijven voor iedereen die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt:

Belastbaar inkomen Tarief
Tot € 68.507 37,35% (in 2019: 38,10%)
Boven € 68.507 49,50% (in 2019: 51,75%)

De gehele tabel met de nieuwe heffingspercentages en kortingen vind je hier. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan ook nog iets verder omhoog (zie uitgebreide tabel).

Miljoenennota 2020

Box 3: vermogensrendementsheffing

In de aanloop naar Prinsjesdag is ook veel gesproken en geschreven over een voorstel voor aanpassing van de belasting op vermogen, de vermogensrendementsheffing. Spaarders die ruim boven het vrijgestelde vermogen van €30.846 op een spaarrekening hebben staan, betalen over het meerdere veel meer belasting dan wat zij aan rente ontvangen. Dit wordt als onrechtvaardig gezien en daarom is nu ook door staatssecretaris van Financiën Menno Snel voorgesteld om dit aan te passen. Het voorstel is om een verondersteld inkomen op vermogen van €400 per jaar vrij te stellen. Ontvang je meer dan €400 verondersteld rendement, dan ga je over het gehele vermogen belasting betalen. En hoeveel rendement je verondersteld wordt te hebben behaald hangt dan af van of het geld op spaarrekeningen staat of dat het belegd is. Heel kort gesteld komt het erop neer dat spaarders minder belasting gaan betalen en beleggers meer. Want deze verandering dient budgetneutraal te zijn.

In de stukken voor Prinsjesdag is over dit hele plan niets te vinden. Mogelijk omdat het budgetneutraal dient te worden ingevoerd en het dus op de overheidsfinanciën geen invloed zal hebben. Het wetsvoorstel hiervoor wordt verwacht rond de zomer van 2020 en de wijzigingen worden per 2022 gepland.

Wat zou hiervan het effect kunnen zijn?

 • Als je een spaarder bent: minder belasting
 • Als je belegger bent: meer belasting
 • Als je een lening voor de eigen woning hebt bij ouders/ familie: meer belasting voor de ouders/ familie

Zodra het wetsvoorstel er is (zomer 2020 verwacht) zullen wij via onze nieuwsbrief vanzelfsprekend een toelichting en commentaar geven.

Hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait

Op dit punt zijn er dit jaar geen wijzigingen voorgesteld. Het is wel zo dat al eerder aangekondigde veranderingen verder doorgevoerd worden. Hoe werkt het ook alweer?

De betaalde hypotheekrente (stel € 7.500) verminder je met het eigenwoningforfait (bijvoorbeeld € 2.000). Het verschil (€ 5.500) is de fiscale aftrekpost voor de eigen woning, hiervan krijg je -als je inkomstenbelasting hebt betaald- het belastingpercentage terug (dus bijv. 38,10% x € 5.500 = € 2.096) .

In 2020 gaat het volgende wijzigen:

 • Beperking renteaftrek voor hoge inkomens: wie 49,50% belasting betaalt over de top van het inkomen, kan de hypotheekrenteaftrek maar voor 46% benutten (in 2019 was dit 49%)
 • Eigenwoningforfait: het percentage van de WOZ-waarde gaat van 0,65% naar 0,60%, dus van de hypotheekrenteaftrek kan iets meer worden verzilverd. Of dit daadwerkelijk iets oplevert hangt ervan af hoeveel de WOZ-waarde is gestegen.
 • Is het eigenwoningforfait meer dan de hypotheekrente? Dan hoefde je enkele jaren terug toch niets bij te tellen bij het belastbaar inkomen. Per 2019 moest dat wel, voor 1/30e van het positieve saldo. Dit wordt 2/30e in 2020.

Werknemers

Voor iedereen in loondienst gelden de volgende veranderingen:

 • Geboorteverlof voor partners: er was al recht op 1 week betaald verlof voor de partner van een moeder die bevallen is. Dit wordt uitgebreid, per 1 juli 2020 kan er aanvullend maximaal 5 weken geboorteverlof worden opgenomen. Het UWV betaalt dan het salaris* voor 70% door
 • Er komt waarschijnlijk per 2021 een nieuwe regeling voor scholingsuitgaven
 • De AOW-leeftijd gaat minder hard omhoog dan eerst gepland. In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. In 2024 wordt dit 67 jaar en daarna wordt per jaar extra levensverwachting de AOW-leeftijd met 8 maanden (was 1 jaar) verhoogd

*Gemaximeerd op het maximum dagloon, dat is per 1 juli 2019 €4.717,58 per maand.

Ondernemers

Goed nieuws voor ondernemers die leuke dingen willen doen voor hun werknemers. Een kerstdiner kost al snel 1,2% van de loonsom, als je meer uitgeeft dan 1,2% aan cadeau’s, events en andere leuke zaken voor werknemers dan worden de uitgaven belast met maar liefst 80%. Dit blijft overigens zo maar voor een loonsom tot € 400.000 is het percentage vrijgestelde uitgaven 1,7% per 2020. Dus er kan ook nog een kerstpakket en een verjaardagscadeautje belastingvrij worden aangeschaft.

Daarnaast wil het kabinet de fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers verkleinen. Daarom wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd naar € 7.030 in 2020 en € 5.000 uiteindelijk in 2028. De vennootschapsbelasting bij een winst hoger dan €200.000 zou worden verlaagd in 2020 maar dat gaat niet meer door. De geplande verlaging per 2021 gaat wel door maar zal minder fors zijn: 21,7% in plaats van 20,7%. Voor winsten tot €200.000 zullen de tarieven 16,5% (2020) en 15,0% (2021) worden.

Voor directeur-grootaandeelhouders wordt het tarief over uitgekeerd dividend (box 2) verhoogd van 25,0% naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% in 2021.

De heffing op de loonsom voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) wordt verlaagd van 6,95% naar 6,70%. Als zelfstandig ondernemer gaat het percentage over je eigen inkomen van 5,70% naar 5,45%.

Ondernemers die in Box 3 met beleggingen aanvullend pensioen opbouwen kunnen er door de plannen voor Box 3 sterk op achteruit gaan. Dit blijkt ook o.m. uit commentaar van de Federatie Financieel Planners (intern gedeeld document ‘Reactie FFP op Aanpassing box 3 d.d. 6 september 2019’) en dit artikel met toelichting en voorbeelden van Businessinsider.nl.

Ten slotte

Belangrijk om te onthouden is dat alles wat in de Miljoenennota en de bijlagen is opgenomen plannen voor de toekomst zijn. Deze plannen dienen nog in de Tweede- en Eerste Kamer behandeld en -aldanniet aangepast- goedgekeurd te worden voordat deze kunnen worden omgezet in wetgeving. Dit bespreken wordt de ‘Algemene Politieke Beschouwingen’ genoemd. Het hele proces zoals dat elk jaar wordt doorlopen wordt op de website van de Tweede Kamer bondig toegelicht.

Wat de maatregelen voor de eigen portemonnee betekenen hangt natuurlijk ook af van wat er met je salaris, WOZ-waarde van de eigen woning, gezinssituatie en andere variabelen gebeurt. Maar wil je een inschatting maken, dan kan bijvoorbeeld met de tool van de NOS.

Bronnen

Naast de Rijksoverheid die de plannen opstelt, zijn wij ook Hoffelijk Financieel en PWC dankbaar voor hun overzichten en commentaren bij de plannen. De volgende bronnen zijn gebruikt als input voor dit blog én bieden voor de lezer die zich verder wil verdiepen een goed startpunt:

 1. Belastingplan 2020
 2. Miljoenennota 2020
 3. Hoffelijk, o.a. Opleider in de financiële sector
 4. PWC