See English and German version below

De voormalig CEO van Interhyp, in Duitsland marktleider voor het verstrekken van hypotheken aan particulieren, komt het team van Viisi versterken als adviseur. Michiel geldt als één van de meest ervaren mensen in de Europese hypotheeksector. Jarenlang stond hij aan het roer van Interhyp, de grootste hypotheekverstrekker van Duitsland en een dochter van ING.

Viisi verstrekt hypotheekadvies aan hogeropgeleiden en heeft als doel de financiële wereld beter, duurzamer en meer langetermijngericht te maken. Het bedrijf is de afgelopen jaren snel gegroeid. De ervaring en kennis van Michiel wil Viisi inzetten om het bedrijf de komende jaren naar de volgende fase te brengen.

Michiel Goris

Michiel maakte de afgelopen tien jaar deel uit van de Raad van Bestuur van Interhyp, de grootste mortgage broker van Europa. Van 2011 tot het afgelopen vorig jaar bekleedde hij daar de rol van CEO. Voordat Michiel bij Interhyp aan de slag ging, had hij vanaf 1997 diverse functies binnen de ING Groep. Zo was hij vanaf het prille begin betrokken bij ING Direct, één van de eerste fintechs ter wereld. In Duitsland was Michiel na 2002 nog een aantal jaren directielid bij ING-DiBa, de Duitse dochter van ING met inmiddels meer dan 9 miljoen klanten.

Markt veranderen

“Er komen steeds meer fintech-startups bij. Toch zijn er maar weinig scaleups die de potentie hebben om de markt blijvend te veranderen”, zegt Michiel. “Viisi is naar mijn mening strategisch zeer goed gepositioneerd. Ik ben ervan overtuigd dat de combinatie van online tools en hoogwaardig advies de juiste dienstverlening voor steeds hoger opgeleide klanten is. Die willen enerzijds meer zelf doen, maar hebben aan de andere kant ook behoefte aan een sparringpartner op ooghoogte. Dat is exact wat Viisi biedt. Ik ben dan ook erg onder de indruk van wat het bedrijf tot nu toe al heeft bereikt. Ook al is Viisi qua omvang natuurlijk niet met Interhyp te vergelijken, toch zie ik wel degelijk parallellen. Met veel plezier breng ik dan ook mijn ervaring in deze jonge en ambitieuze onderneming in”.

Hypotheekvolume

Bij Viisi zien ze de komst van Michiel met veel enthousiasme tegemoet. Co-founder Tom van der Lubbe: “Michiel is zonder twijfel één van de meest ervaren personen in de Europese hypotheeksector. Met zijn team bij Interhyp heeft hij binnen acht jaar tijd het hypotheekvolume van 5 naar 20 miljard per jaar weten te vergroten. Het bedrijf telt nu 100 miljard euro afgesloten hypotheekvolume, 100 vestigingen en 1500 medewerkers. Daarmee is Interhyp uitgegroeid tot de grootste hypothekenspecialist van Europa. Er komen veel groeikansen op ons af en om die optimaal te kunnen benutten is de ervaring die Michiel brengt meer dan welkom.”

Cultural fit

Toch benadrukt Tom dat het niet alleen de kennis is die van Michiel de ideale adviseur voor Viisi maakt. “Voor ons is de zogeheten ‘cultural fit’ beslissend geweest. Wij zeggen namelijk: ‘hire for culture, not for skills’. Michiel is wat wij noemen een echte Viisionair. Wij wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe rol bij ons bedrijf.”

Voor nadere informatie

Tom van der Lubbe, Co-founder
tom.vanderlubbe@viisi.nl
Tel.: +31 (20) 8118803

Michiel Goris joins Viisi as an advisor

(see German version below)

Michiel Goris, the former CEO of a major German mortgage provider, will be joining the ranks of Viisi as an advisor. Michiel is considered one of the most experienced people in the European mortgage sector. For years, he was at the head of Interhyp, Germany’s largest mortgage provider and a subsidiary of ING.

Viisi offers mortgage advice to higher-educated individuals. Its ambition is to make the financial sector better and more sustainable and give it long-term vision. The organisation has grown rapidly in recent years. Viisi wants to utilise Michiel’s knowledge and experience to take the organisation to the next phase in the years to come.

Michiel Goris

For the past decade, Michiel was part of the Board of Directors of Interhyp, the largest mortgage broker in Europe. From 2011 until last year, he held the position of CEO at the company. Before Michiel joined Interhyp, he worked in several positions at the ING Group from 1997. For example, he was involved in ING Direct, one of the world’s first fintechs, from the very beginning. In Germany, Michiel served as a board member of ING-DiBa, ING’s German subsidiary with more than nine million clients, for a number of years after 2002.

Changing the market

“More and more fintech startups are being founded. Nevertheless, there are few scale-ups with the potential to change the market in a lasting way,” Michiel says. “I believe Viisi holds an excellent strategic position. I am convinced that the combination of online tools and top-quality consultancy is the right service for increasingly higher-educated clients. They want to do more on their own, but they also want to have a sparring partner at their level. That is exactly what Viisi offers. I am very impressed with the organisation’s achievements so far. Even though Viisi cannot be compared to Interhyp in terms of scale, there are certainly similarities to be found. I am therefore thrilled to bring my experience into this young and ambitious organisation.”

Mortgage volume

The people at Viisi are excited about Michiel’s arrival. Co-founder Tom van der Lubbe believes he is the perfect person to take the organisation to the next level. “Michiel is without doubt one of the most experienced people in the European mortgage sector. Together with his team at Interhyp, he managed to increase the mortgage volume from five to twenty billion per year in just eight years’ time. He organisation now has 100 billion in closed mortgage volume, one hundred locations and 1,500 employees. That has made Interhyp the largest mortgage specialist in Europe. There are many growth opportunities on our path and we can definitely use Michiel’s experience to make optimal use of them.”

Cultural fit

Nevertheless, Tom emphasises that it is not only Michiel’s knowledge and experience that make him the perfect advisor for Viisi. “To us, the so-called cultural fit was a deciding factor. As we always say: ‘hire for culture, not for skills.’ To us, Michiel is a true Viisionair. We wish him the best of luck and hope he enjoys his new role in our organisation.”

For more information
Tom van der Lubbe, Co-Founder
tom.vanderlubbe@viisi.nl
Tel.: +31 (20) 8118803

Michiel Goris stärkt Viisi als Berater

Der ehemalige deutsche CEO Michiel Goris ist nun als Berater bei Viisi tätig. Er war jahrelang im Vorstand von Interhyp, Deutschlands größtem Immobilienfinanzierer und eine Tochtergesellschaft der ING und gilt als einer der erfahrensten Spitzenkräfte im europäischen Finanzierungsmarkt.

Viisi bietet Kunden mit höherem Bildungsniveau eine Beratung für Immobilienfinanzierungen an, mit dem Anspruch, die Finanzwelt besser und nachhaltiger zu machen. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und möchte die Erfahrung und das Know-how von Goris nutzen, das Unternehmen auf das nächste Level zu bringen.

Michiel Goris

Michiel Goris war in den vergangenen zehn Jahren einer der Vorstandsmitglieder von Interhyp, dem größtem Broker für Immobilienfinanzierungen in Europa.
Von 2011 bis zum letzten Jahr war er dort als Vorstandsvorsitzender tätig. Davor war er seit 1997 in verschiedenen Positionen innerhalb der ING-Gruppe tätig, unter anderem war er für ING Direct tätig,eines der weltweit ersten Fintech-Unternehmen. In Deutschland war Michiel ausserdem ab 2002 noch einige Jahre als Vorstandsmitglied bei der ING-DiBa aktiv, der deutschen Tochtergesellschaft der ING mit mehr als 9 Mio. Kunden.

Michiel Goris Sicht zu Viisi

„Es gibt immer mehr neue Fintech-Startups. Trotzdem gibt es nur wenige Scale-up-Unternehmen, die das Potenzial haben, um den Markt nachhaltig zu verändern“, sagt Michiel. „Viisi ist meiner Meinung nach strategisch sehr gut positioniert. Ich bin überzeugt, dass die Kombination aus Online-Tools und hochwertiger Beratung der richtige Service für Kunden mit immer höheren Bildungsniveau ist. Diese wollen einerseits immer mehr selbst erledigen, andererseits brauchen sie auch einen Sparringspartner auf Augenhöhe. Das ist genau das, was Viisi Ihnen bieten kann, daher bin ich auch sehr beeindruckt von dem, was das Unternehmen bisher schon erreicht hat. Obwohl Viisi von der Größenordnung her natürlich nicht mit Interhyp vergleichbar ist, sehe ich dennoch Parallelen zu Interhyp und freue mich, meine Erfahrungen in dieses junge und ambitionierte Unternehmen einbringen zu können.

Volumen an Immobilienfinanzierungen

Bei Viisi ist man sehr erfreut über die Anwerbung von Michiel. Mitbegründer Tom van der Lubbe: „Michiel ist zweifellos einer der erfahrensten Köpfe in der europäischen Branche für Immobilienfinanzierungen. Mit seinem Team bei Interhyp ist es ihm gelungen, das Volumen an Immobilienfinanzierungen innerhalb von acht Jahren von 5 auf 20 Mrd. Euro pro Jahr zu steigern. Das Unternehmen ist nunmehr zuständig für ein Hypothekenbestand von insgesamt 100 Mrd. Euro, für 100 Filialen und 1500 Mitarbeiter. Damit hat sich Interhyp zum größten Immobilienfinanzierungsspezialisten von Europa entwickelt. Es gibt viele Wachstumschancen und um diese optimal nutzen zu können, ist die Erfahrung, die Michiel mitbringt, mehr als willkommen.

Cultural Fit

Dennoch betont Van der Lubbe, dass Michiel nicht nur wegen seines Know-hows der ideale Berater für Viisi ist. „Ausschlaggebend war der so genannte „Cultural Fit.“ Bei uns gilt„Hire for culture, not for skills“, Michiel ist das, was wir einen echten „Viisionär“ nennen. Wir wünschen ihm viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe in unserem Unternehmen.“

Für weitere Informationen:
Tom van der Lubbe, Mitbegründer
tom.vanderlubbe@viisi.nl
Tel.: +31 (20) 8118803